ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πήγαινε κάτω

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δημοσίευση  JF Την / Το 4/2/2008, 15:11

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ,
ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οποιαδήποτε Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, με πλάνο μακράς διάρκειας και μεταβατικό στάδιο με πιλοτική εφαρμογή.
Προτείνουμε:

 Να θεσμοθετηθεί Εθνικό Συμβούλιο Προγραμμάτων, με αρμοδιότητες στο σύνολο της εκπαίδευσης (συμβουλευτικό όργανο).
 Να καταρτισθούν Προγράμματα που να προωθούν διδακτικές πρακτικές, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα της ταχύτατης ανάπτυξης της γνώσης και στην ορθολογική χρήση της.
 Αλλαγή φιλοσοφίας για την ενισχυτική διδασκαλία και τα μαθήματα επιλογής.
 Αποσύνδεση του σχολείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναγκαία κρίνονται:

 Ριζική αναθεώρηση του περιεχομένου της γενικής γνώσης, με ανάπτυξη της τεχνολογικής της διάστασης.
 Η "Τεχνολογία" να αποτελεί βασικό μάθημα σε όλο το φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 Αναθεώρηση των οριοθετήσεων μεταξύ ειδικοτήτων, διαθεματική-διεπιστημονική διδασκαλία, θεματικές ενότητες.
 Ο καθορισμός της Γενικής γνώσης που απαιτείται για τον σύγχρονο άνθρωπο πρέπει να γίνει με επιστημονικό-παιδαγωγικό τρόπο, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τον καθορισμό του περιεχομένου υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την παροχή της στους μαθητές.

Κάθε αναφορά σε χρόνο, ποσοστά μαθημάτων κλπ., χωρίς τις προαναφερθείσες μελέτες είναι προσέγγιση αντιεπιστημονική. Όσοι θεωρούν ως Γενική γνώση αυτή που παρέχεται σήμερα από το σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κάποιες μικρές αλλαγές, βρίσκονται δεκαετίες πίσω.


 Πρέπει να δοθεί νέο περιεχόμενο στην έννοια της Ολοκληρωμένης Γενικής Παιδείας με την επιλογή και διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων Τεχνολογικού Πολιτισμού, ως υποχρεωτικών.
Δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να παραμένει και μάλιστα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου η διδασκαλία μαθημάτων με ύλη ταυτόσημη με αυτή του Γυμνασίου.

Γνώμη μας είναι ότι για την παροχή ολοκληρωμένης γενικής παιδείας πρέπει να θεσμοθετηθεί η διδασκαλία θεματικών ενοτήτων, δηλαδή καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων διδάσκουν ένα μάθημα το οποίο χωρίζεται σε ενότητες, σύμφωνα με τη ειδικότητά τους.

Για παράδειγμα :

α) Τεχνολογία Επικοινωνιών : Ο φιλόλογος διδάσκει την ιστορία της επικοινωνίας (αρχαίες φρυκτωρίες, αλφάβητα, είδη γραφής κ.λ.π.), ο τεχνολόγος τις επινοήσεις και μεθοδολογίες ανάπτυξης των συστημάτων επικοινωνίας, ο ηλεκτρονικός τις τεχνολογίες ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ο μηχανολόγος τον τεχνικό σχεδιασμό, ο πληροφορικός τους υπολογιστές ως εργαλεία επικοινωνιών, ο καλλιτεχνικός τη φωτογραφία, κινηματογράφο, εκδόσεις κ.λ.π.

β) Φυσική : Ο φυσικός διδάσκει τα θεωρητικά ζητήματα, ο ηλεκτρολόγος τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού, ο ηλεκτρονικός τις εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού στις επικοινωνίες, ο μηχανολόγος τις εφαρμογές στις μηχανές κ.λ.π.ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ–ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση επηρεάζουν οι κανόνες της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο (παγκοσμιοποίηση). Άμεση σχέση με τις οικονομικές εξελίξεις έχει η μεγάλη επιτάχυνση των αλλαγών στα επαγγέλματα. Η διάρθρωση και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας αλλάζουν με ταχύτητα, χάρη κυρίως σε δύο παράγοντες:
1. Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
2. Την ανάπτυξη νέων μοντέλων οργάνωσης της εργασίας, που δημιουργούν νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ποικιλία, την ευελιξία και την ποιότητα της επαγγελματικής πρακτικής.
Σήμερα έχουμε περάσει από τη μαζική παραγωγή, στην παραγωγή προϊόντων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, συνοδευμένη από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη. Επίσης, από την κάθετη ιεραρχική οργάνωση της εργασίας, στην εργασία σε ομάδες.. Τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθούν να προσαρμόσουν αντίστοιχα το περιεχόμενο, τα προγράμματα, τη δομή και το θεσμικό πλαίσιο τους.
Πρέπει να αναπτυχθούν βασικές ικανότητες, ικανότητες που ευνοούν και προετοιμάζουν τη δια βίου μάθηση. Να περιλαμβάνουν τις βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική) αλλά και δεξιότητες συναφείς με τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων, με την ομαδική-συστηματική εργασία, με τη λήψη αποφάσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη δημιουργική σκέψη, δεξιότητες χρήσης υπολογιστών , την ικανότητα να μαθαίνει κανείς μόνος του και άλλες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Οι ικανότητες αυτές είναι χρήσιμες για μια σειρά θέσεων εργασίας, αν όχι για όλες, και εξασφαλίζουν την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη της Τ.Ε.Ε. ως αναπόσπαστο κομμάτι της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

 Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση να παρέχεται μόνο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 Τα πτυχία επιπέδων Β΄ και Γ΄ (σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία), πρέπει να δίδονται μόνο από το εκπαιδευτικό σύστημα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όσος χρόνος κι αν απαιτείται.

 Κανένα επίπεδο δεν υποκαθιστά το αμέσως προηγούμενο.

 Δεν έχει νόημα Επαγγελματικό Λύκειο χωρίς ειδικότητες και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

 Πρέπει να θεσπισθεί νομοθετικό πλαίσιο για επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα στις ειδικότητες της ΤΕΕ. Όπου υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο δημιουργείται ζήτηση της ειδικότητας (π.χ. Υδραυλικοί), ενώ όπου δεν υπάρχει κατάργηση της (π.χ. Δομικοί).

 Η πρακτική άσκηση και η εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών να θεσμοθετηθεί και να γίνεται και στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.).

Όπου στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα έχει θεσμοθετηθεί η ισοτιμία Γενικής εκπαίδευσης και Τεχνικής εκπαίδευσης, είτε υπάρχει Ε.Π.Λ. είτε έχει προστεθεί ένα επιπλέον έτος στο Επαγγελματικό Λύκειο. Έτσι εξασφαλίζεται η παροχή σε όλους τους μαθητές των απαραίτητων σύγχρονων γενικών γνώσεων.ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 Τα Ι.Ε.Κ. να περιορισθούν αποκλειστικά στο ρόλο της κατάρτισης, η οποία είναι συγκεκριμένη και περιοδική.

 Ο Ο.Ε.Ε.Κ. να εξακολουθεί να λειτουργεί και να έχει την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με δημόσιες και ιδιωτικές Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις και Εταιρείες, όπως επίσης με Ενώσεις Εργαζομένων, Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια και οργανώνει προγράμματα ενηλίκων, αποφοίτων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας για να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα , να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες, προκειμένου να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη πληρότητα στις εξελισσόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων και της παραγωγικής διαδικασίας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σημαντικός παράγοντας για κάθε μεταρρύθμιση είναι η προετοιμασία και η ποιότητα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σήμερα είναι απαραίτητοι:
 ευρυμαθείς εκπαιδευτικοί
 συνεχώς επιμορφούμενοι
 παιδαγωγικώς καταρτισμένοι


Σημαντικός, πολυσχιδής και απαιτητικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο – ιδίως στο επαγγελματικό σχολείο - ενταγμένο σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ο διδάσκων γίνεται οδηγός, σύμβουλος, διαμεσολαβητής. Είναι διευκολυντής των μαθητών, δημιουργός ερεθισμάτων. Αλληλεπιδρά με τους μαθητές, εκπέμπει πνεύμα για συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες, στην αναζήτηση πληροφοριών, στη συγγραφή εργασιών, στις κατασκευές.

Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σχετικές έρευνες, καθώς και τις κοινωνικές εξελίξεις. Μετακινείται από τον παραδοσιακό ρόλο του κυρίαρχου στην τάξη, σε ρόλο «υποστήριξης» των μαθητών.

Ο καθηγητής θα πρέπει:
• Να βοηθά τους μαθητές ν’ αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες
• Να δημιουργεί ερεθίσματα στους μαθητές, ώστε να καθορίζουν ολοένα και υψηλότερους προσωπικούς στόχους
• Να προωθεί την ανάπτυξη ικανότητας για χρήση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης
• Να προσφέρει δυνατότητες στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και υλικά, απαραίτητα για να πετύχουν το στόχο τους
• Να βοηθά τους μαθητές στις κατασκευές
• Να ενθαρρύνει την εκδήλωση δημιουργικότητας απ’ αυτούς
• Να βοηθά τους μαθητές να αξιολογούν οι ίδιοι τις προσπάθειές τους, τις κατασκευές τους.

Σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο σχολείο (όχι μόνο ως διεκπεραιωτής, αλλά ως ενεργός μέτοχος στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος).

Κανένας διορισμός στην εκπαίδευση δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου – χωρίς δηλαδή παιδαγωγική επάρκεια. Όσοι έχουν διοριστεί ως εκπαιδευτικοί, από το 2000 και ένθεν και δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα ετήσιας παιδαγωγικής επιμόρφωσης, σε προγράμματα που καταρτίζει η πολιτεία.

Επομένως σημαντικός κρίνεται ο ρόλος των ειδικών σπουδών που θα πρέπει να παρέχεται στο Πανεπιστήμιο. Η ΑΣΠΑΙΤΕ (τέως ΣΕΛΕΤΕ) με τη πολυετή εμπειρία της μπορεί να παίξει αυτό το σημαντικό ρόλο (Προτείνεται η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης).


Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Μουστάκας Ι. Φελέκης


http://www.ete.gr

JF

Αριθμός μηνυμάτων : 6
Registration date : 17/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης